Skip Navigation Linksbot_atm สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

​​
บริการ ATM
 • สอ.ธปท.จะเปิดให้สมาชิกได้ใช้บริการประเภทใหม่คือ บริการรับ-จ่ายเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยสมาชิกสามารถใช้บริการได้ดังนี้


  1. บริการเบิกเงินกู้หมุนเวียนผ่านตู้ ATM

  2. บริการรับชำระคืนเงินกู้หมุนเวียนผ่านตู้ ATM

  3. บริการถอนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ผ่านตู้ ATM

  4. บริการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ผ่านตู้ ATM

  5. บริการสอบถามยอดคงเหลือเงินกู้

  6. บริการสอบถามยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์


  ลำดับที่ 1-4 สมาชิกจะเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการครั้งละ 7 บาท ทั่วประเทศ สำหรับเงินกู้หมุนเวียนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ สอ.ธปท. จะนำเสนอโดย สมาชิกสามารถกู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ดังนี้


  วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ใช้บริการฝาก-ถอน เงินฝาก เฉพาะ สมาชิกที่อยู่สำนักงานใหญ่และสายออกบัตร

  วันที่ 1 กันยายน 2556 ใช้บริการฝาก-ถอนเงินฝาก สมาชิกที่เหลือทั้งหมด

  วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ใช้บริการเบิกเงินและชำระหนี้เงินกู้ เฉพาะสมาชิกที่อยู่สำนักงานใหญ่และสายออกบัตร

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ใช้บริการเบิกเงินและชำระหนี้เงินกู้ สมาชิกที่เหลือทั้งหมดสำหรับสมาชิกที่มีบัตร ATM และสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วสามารถใช้บัญชีที่มีอยุ่แล้วได้ทันที แต่สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย สหกรณ์ได้ติดต่อธนาคารให้มาทำบัตรและสมุดคู่ฝากให้สมาชิก โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบัตรรายปีในปีแรก ภายในกำหนดเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 19 ตุลาคม 2556  ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ สหกรณ์ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป