Skip Navigation Linksbot_interest สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

​​​
ดอกเบี้ย​
 •  เงินฝาก
  ประเภทรายการอัตรา (%)
   ออมทรัพย์  .500
   ออมทรัพย์พิเศษ  1.000
   ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี)  1.300
   ประจำ 24 เดือน (เสียภาษี)  1.400
   ประจำ 24 เดือน (ปลอดภาษี)  ประจำ 24 เดือน (ปลอดภาษี)2.300
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ  (ปิดรับฝาก)ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป2.000
     ต่ำกว่า 1 ล้าน1.750
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 1  (ปิดรับฝาก)1.000
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 2  (ปิดรับฝาก)ต่ำกว่า 1 ล้านบาท2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน3.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-360 วัน3.100
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 361-399 วัน3.200
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน3.400
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 3  (ปิดรับฝาก)ต่ำกว่า 1 ล้าน2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน2.750
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-399 วัน2.850
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน3.100
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 4  (ปิดรับฝาก)ต่ำกว่า 1 ล้าน2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน2.750
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-399 วัน2.850
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน3.200
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 5  (ปิดรับฝาก)ต่ำกว่า 1 ล้าน2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน2.750
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-399 วัน2.850
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน2.900
   ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ  (ปิดรับฝาก)ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน2.450
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-399 วัน2.550
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน2.200
   ประจำ 12 เดือน เกษียณสุขใจ  สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณในปี 25602.400
   ประจำ 24 เดือน เกษียณสุขใจ  สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณในปี 25602.750
   เงินกู้
  ประเภทรายการอัตรา (%)
   ฉุกเฉิน  4.875
   พิเศษ-เงินฝากค้ำประกัน  4.375
   พิเศษ-หลักทรัพย์ค้ำประกัน  4.875
   สามัญ-เงินฝากค้ำประกัน  4.375
   สามัญ-บุคคลค้ำประกันและหุ้นค้ำประกัน  4.875
   สามัญ-เงินกู้อเนกประสงค์  ค่าหุ้น และเงินฝากค้ำประกัน3.000
   สามัญ-เงินกู้โครงการสุขใจอดีตพนักงาน  วงเงิน 70% ของมูลค่าหุ้น4.375
   สามัญ-เงินกู้หมุนเวียน  5.375
   เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
  ประเภทรายการอัตรา (%)
   เงินปันผล ปี 2560  4.220
   เงินปันผล ปี 2561  4.270
   เงินปันผล ปี 2562  4.050
   เงินปันผล ปี 2563  2.940
   เงินปันผล ปี 2564  3.000
   เงินปันผล ปี 2565  3.080
   เงินเฉลี่ยคืน ปี 2560  23.000
   เงินเฉลี่ยคืน ปี 2561  27.000
   เงินเฉลี่ยคืน ปี 2562  24.500
   เงินเฉลี่ยคืน ปี 2563  18.500
   เงินเฉลี่ยคืน ปี 2564  16.000
   เงินเฉลี่ยคืน ปี 2565  18.000