Skip Navigation Linksbot_interest สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

​​​
ดอกเบี้ย​
 •  เงินฝาก
  ประเภทรายการอัตรา (%)
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 1  (ปิดรับฝาก)1.000
   ออมทรัพย์  .500
   ออมทรัพย์พิเศษ  1.000
   ประจำ 12 เดือน (เสียภาษี)  1.300
   ประจำ 24 เดือน (เสียภาษี)  (เสียภาษี)1.400
   ประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี  ประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี2.300
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ  (ปิดรับฝาก)ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป2.000
     ต่ำกว่า 1 ล้าน1.750
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 2  (ปิดรับฝาก)ต่ำกว่า 1 ล้านบาท2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน3.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-360 วัน3.100
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 361-399 วัน3.200
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน3.400
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 3  (ปิดรับฝาก)ต่ำกว่า 1 ล้าน2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน2.750
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-399 วัน2.850
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน3.100
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 4  (ปิดรับฝาก)ต่ำกว่า 1 ล้าน2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน2.750
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-399 วัน2.850
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน3.200
   ออมทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 5  (ปิดรับฝาก)ต่ำกว่า 1 ล้าน2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน2.750
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-399 วัน2.850
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน2.900
   ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ  (ปิดรับฝาก)ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป2.000
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 1-180 วัน2.450
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 181-399 วัน2.550
     ตั้งแต่ 1 ล้านขึ้นไป 400 วัน2.200
   ประจำ 12 เดือน เกษียณสุขใจ  สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณในปี 25602.400
   ประจำ 24 เดือน เกษียณสุขใจ  สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณในปี 25602.750
   เงินกู้
  ประเภทรายการอัตรา (%)
   ฉุกเฉิน  4.875
   พิเศษ-เงินฝากค้ำประกัน  4.375
   พิเศษ-หลักทรัพย์ค้ำประกัน  4.875
   สามัญ-เงินฝากค้ำประกัน  4.375
   สามัญ-บุคคลค้ำประกันและหุ้นค้ำประกัน  4.875
   สามัญ-เงินกู้อเนกประสงค์  ค่าหุ้น และเงินฝากค้ำประกัน3.000
   สามัญ-เงินกู้โครงการสุขใจอดีตพนักงาน  วงเงิน 70% ของมูลค่าหุ้น4.375
   สามัญ-เงินกู้หมุนเวียน  6.250
   เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
  ประเภทรายการอัตรา (%)
   เงินปันผล ปี 2560  4.220
   เงินปันผล ปี 2561  4.270
   เงินปันผล ปี 2562  4.050
   เงินเฉลี่ยคืน ปี 2560  23.000
   เงินเฉลี่ยคืน ปี 2561  27.000
   เงินเฉลี่ยคืน ปี 2562  24.500