Skip Navigation Linksbot_loan_ordinary สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

เงินกู้สามัญ

  วัตถุประสงค์

  เพื่อใช้จ่ายในการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ เช่น
           
  -  ซื้อยานพาหนะ
           
  -  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้กู้ / บุตร 

  คุณสมบัติผู้กู้

            1.  เป็นสมาชิกและส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
            2.  มีเงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือหลังหักรายจ่ายทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท ทั้งนี้ เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนรวมค่าครองชีพ
            3. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีประวัติการเงินเสียหาย เช่น ถูกฟ้องอายัดเงินเดือน อายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือปฏิบัติไม่เป็นตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการกู้เงินของสอ.ธปท. เช่น ถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขเงินกู้
            4. ในกรณีที่ผู้กู้ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 3. ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ ในการที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเป็นรายกรณี

  วงเงินกู้
            -  ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือน
            -  ยกเว้นอดีตพนักงานให้กู้ไม่เกิน 100% ของมูลค่าหุ้น เงินฝาก พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าที่ สอ.ธปท. ประเมินให้ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเท่าของเงินได้รายเดือน 

  ระยะเวลาผ่อนชำระ
            1.  กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน :  ไม่เกิน 100 เดือน หรือไม่เกินอายุ 60 ปี (เกษียณ) ของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน สุดแต่เวลาใดจะมาถึงก่อน
            2.  กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน  :   ไม่เกิน 100 เดือน หรือไม่เกินอายุ 72 ปี สุดแต่เวลาใดจะถึงก่อน
            3.  กรณีใช้ค่าหุ้น เงินฝาก และพันธบัตร ค้ำประกันเต็มจำนวนวงเงินกู้ : ไม่เกิน 100 เดือน

  หลักประกัน
            1. หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน
                     1.1  อสังหาริมทรัพย์ของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส  ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้
  การประเมินราคาหลักประกันดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเงินกู้พิเศษ 
                     1.2  พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
                     1.3  เงินฝากในสอ.ธปท.ของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
                     1.4  ค่าหุ้นของผู้กู้
                     1.5  อสังหาริมทรัพย์ที่ติดจำนองกับ ธปท. นำมาเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญได้
            2. ค้ำประกันโดยบุคคล ผู้กู้สามารถกู้เงินโดยใช้บุคคลค้ำประกันได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
         
            2.1  ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นสมาชิกสอ.ธปท. และมิใช่คู่สมรสของผู้กู้ หรืออดีตพนักงาน
         
            2.2  ผู้ค้ำประกันจะต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
         
            2.3  ผู้ค้ำประกันจะค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 3 คน ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาทต่อผู้กู้หนึ่งคน ทั้งนี้ เมื่อรวมภาระการค้ำประกันทุกสัญญาแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินที่คิดตามเงินได้รายเดือนของผู้ค้ำประกัน ดังนี้
                          -  เงินได้รายเดือนไม่เกิน 30,000 บาท ค้ำประกันได้ 25 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 600,000 บาท
      
                     -  เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 30,001 – 80,000 บาท ค้ำประกันได้ 25 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน1,000,000 บาท 
      
                     -  เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 80,001 บาทขึ้นไป ค้ำประกันได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย 

            อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสอ.ธปท.

  เอกสารการขอกู้เงิน
            1.  คำขอกู้เงินและหนังสือสัญญากู้เงิน
            2.  ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มฯ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
            3.  คำยินยอมของคู่สมรสของผู้กู้ (กรณีสมรส)
            4. หนังสือยินยอมมอบเอกสารสิทธิ์หรือตราสารการเงินเป็นประกันหนี้ และ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือ
  ทุนเรือนหุ้นชำระหนี้ (กรณีใช้ค่าหุ้นตนเองเป็นหลักประกันเพียงอย่างเดียว, ใช้เงินฝากค้ำประกัน)
            5.  หนังสือยินยอมมอบเอกสารสิทธิ์หรือตราสารการเงินเป็นประกันหนี้ (กรณีใช้พันธบัตรค้ำประกัน)
            6.  สลิปเงินกู้ธปท.ของผู้กู้สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ลงนามรับรองความถูกต้อง
            7.  สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ลงนามรับรองความถูกต้อง
            8.  สำเนาทะเบียนหย่าของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน (กรณีสถานภาพหย่า)
            9.  สำเนาใบมรณะบัตรของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน (กรณีสถานภาพหม้าย)
            10.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน 
            11.  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ลงนามรับรองความถูกต้อง
            12.  หลักฐานที่แสดงความสามารถในการชำระหนี้ (กรณีผู้กู้ที่เป็นอดีตพนักงาน)

  เงื่อนไขอื่น
            1.  ต้องผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะมีสิทธิยื่นขอกู้ใหม่ได้
            2.  ในวันที่ขอกู้เงินหนี้ทุกประเภทของผู้กู้เมื่อรวมกับการกู้สามัญในครั้งนี้แล้วต้องไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือน
  ทั้งนี้ไม่รวมภาระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
            3.  ผู้กู้ต้องผ่อนชำระเงินต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ทุก 12 เดือน เว้นแต่ ในกรณีอดีตพนักงาน ให้ผ่อนชำระเงินต้นเท่ากันทุกเดือน
            4.  ผู้กู้เป็นอดีตพนักงานให้แสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถในการชำระหนี้
            5.  ผู้กู้จะต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม โดยยกผลประโยชน์ให้กับ สอ.ธปท. สำหรับหนี้ในส่วนที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
            6.  เพื่อเป็นประโยชน์กับการพิจารณาคำขอกู้เงิน คณะกรรมการเงินกู้อาจขอให้ผู้กู้แสดงข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือ
  จากที่ระบุไว้ข้างต้น
            7.  กรณีผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้ หรือเจตนาแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ สอ.ธปท.จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร
            8. สมาชิกยื่นเอกสารการขอกู้เงิน ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  สหกรณ์จะปิดรับเอกสารสำหรับการพิจารณาประจำสัปดาห์ ในวันพุธ เวลา 12.00 น. อนุมัติการขอกู้พร้อมจ่ายเงินกู้วันศุกร์ ในสัปดาห์
  เดียวกัน