Skip Navigation Linksbot_loan_special สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

เงินกู้พิเศษ

  วัตถุประสงค์

            เพื่อส่งเสริมฐานะและความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงย ในการลงทุนหรือประกอบอาชีพ

  คุณสมบัติผู้กู้
            1.  เป็นสมาชิกและส่งค่าหุ้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
            2.  มีเงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือหลังหักรายจ่ายทุกประเภทแล้วไม่ต่ำกว่า 9,000.-บาท  ทั้งนี้เงินได้รายเดือนหมายถึง เงินเดือนรวมค่าครองชีพ
            3.  ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีประวัติการเงินเสียหายเช่น ถูกฟ้องอายัดเงินเดือน อายัดเงินปันผลและ
  เงินเฉลี่ยคืน หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการกู้เงินของ สอ.ธปท. เช่น ถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องดำเนินคดีไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขเงินกู้
            4.  ในกรณีที่ผู้กู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการในการที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเป็นรายกรณี

  วงเงินกู้

            -  ให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน
            -  ยกเว้นอดีตพนักงานให้กู้ไม่เกิน 100% ของมูลค่าหุ้น เงินฝาก พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าที่
  สอ.ธปท.ประเมินให้ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเท่าของเงินได้รายเดือน

  ระยะเวลาผ่อนชำระ

            ผ่อนชำระไม่เกิน 240 เดือน หรือระยะเวลาไม่เกินอายุ 72 ปีของผู้กู้ สุดแต่เวลาใดจะถึงก่อน

  หลักประกัน

            หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 
            1.  อสังหาริมทรัพย์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส ให้ใช้เป็นหลักประกันได้ทั่วประเทศ
            2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ของผู้กู้และหรือคู่สมรส ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
            3.  เงินฝากในสอ.ธปท. ประเภทออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำของผู้กู้และหรือคู่สมรส ซึ่งปราศจาก
  ภาระผูกพัน
            4. ค่าหุ้นของผู้กู้

  อัตราดอกเบี้ย

            อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสอ.ธปท.

  การประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

            1. กรณีให้เจ้าหน้าที่ สอ.ธปท. เป็นผู้ประเมิน
                   -  ราคาที่ดินประเมินให้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน
                   -  ราคาสิ่งปลูกสร้างประเมินให้ไม่เกินร้อยละ80 ของราคาประเมินของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
  ประเทศไทย
                   -  กรณีซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด จากโครงการ สอ.ธปท.ประเมินราคาให้ร้อยละ 90 ของราคาโครงการ
                   -  กรณีปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองและคู่สมรส ราคาที่ดินประเมินให้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินของทางราชการ และสิ่งปลูกสร้างประเมินให้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

            2. กรณีที่ใช้บริษัทเอกชนเป็นผู้ประเมิน
                   -  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดประเมิน ร้อยละ 80 ของราคาประเมินเอกชน
                   -  ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ประเมิน ร้อยละ 60 ของราคาประเมินเอกชน

  เงื่อนไขอื่น

            1. กรณีผู้กู้ที่มีหนี้เงินกู้พิเศษคงค้างอยู่กับ สอ.ธปท. จะขอกู้ส่วนต่างได้เมื่อมียอดคงค้างไม่เกิน 2 ใน 3 ของสิทธิการกู้เดิม
            2. ณ วันที่ยื่นกู้ หนี้ทุกประเภทของผู้กู้รวมกันต้องไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ไม่รวมภาระหนี้ฉุกเฉิน
            3. ผู้กู้ตกลงผ่อนชำระเงินต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของทุกๆ 12 เดือน กรณีผู้กู้ที่เป็นอดีตพนักงานรับเงินกองทุนและพนักงานบำนาญ ให้ผ่อนชำระต้นเท่ากันทุกเดือน
            4. ผู้กู้ที่เป็นอดีตพนักงานให้แสดงหลักฐานที่แสดงความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
            5. กรณีผู้กู้ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันเงินกู้
                   -  ถ้าราคาประเมินที่ดินคุ้มกับวงเงินที่ขอกู้ไม่ต้องทำประกันอัคคีภัย
                   -  ถ้าราคาประเมินที่ดินไม่คุ้มกับวงเงินที่ขอกู้ ผู้กู้ต้องจัดทำประกันอัคคีภัย ยกผลประโยชน์ให้ สอ.ธปท.
            6.  อสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ติดจำนองกับ ธปท. นำมาเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษได้
            7.  ที่ดิน(โฉนด / นส.3 ก.) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งผู้ขอกู้อยู่อาศัยและปรากฏในทะเบียนบ้าน แม้รถยนต์เข้าไม่ถึงก็ผ่อนผันใช้เป็นหลักประกันได้
            8. หลักประกันที่เป็นที่ดินเปล่าจะต้องมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด

                       
​​​​