Skip Navigation Linksbot_welfare1 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

​​​
เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
 • หลักเกณฑ์
 • - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี ได้รับ 30,000 บาท
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับ 40,000 บาท
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 14 ปี ได้รับ 50,000 บาท
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 14 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ได้รับ 60,000 บาท
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่ถึง 22 ปี ได้รับ 70,000 บาท
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 22 ปี แต่ไม่ถึง 26 ปี ได้รับ 80,000 บาท
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี ได้รับ 90,000 บาท
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป ได้รับ 100,000 บาท
 • ภายในกำหนด/วัน
 • ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ ในการรับเงินช่วยเหลือเว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร และได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการดำเนินการ
 • เอกสารประกอบ
 • กรณีไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
  1. สำเนาใบมรณบัตร
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรพนักงาน
  4. คำสั่งศาล


  กรณีทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
  1.สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประชาชน​