Skip Navigation Linksbot_welfare2 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
  • หลักเกณฑ์
  • สหกรณ์จะจ่ายให้เมื่อสมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิกถึงวันที่พ้นจาก งานประจำโดยไม่มีความผิด ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยให้ตามจำนวนปี ๆ ละ 1,000 บาท
  • ภายในกำหนด/วัน
  • ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นจากงานประจำ เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงิน สวัสดิการ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้รับ การผ่อนพ้นจากคณะกรรมการดำเนินการ
  • เอกสารประกอบ
  • 1. หนังสือคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
    2. คำสั่งพ้นจากงานประจำ​
​​