Skip Navigation Linksbot_welfare3 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

​​​​​​​​
เงินสงเคราะห์เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • หลักเกณฑ์
 • สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟังเสียง การพูดออกเสียงและ
  ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดังนี้

  1 เสียชีวิต 250,000 บาท
  2 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 250,000 บาท
  3 สูญเสียอวัยวะมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง 250,000 บาท
  4 สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 250,000 บาท
  5 สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง 250,000 บาท
  6 สูญเสียอวัยวะเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง 250,000 บาท
  7 สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 150,000 บาท
  8 สูญเสียอวัยวะเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 150,000 บาท
  9 สูญเสียอวัยวะสายตาหนึ่งข้าง 150,000 บาท
  10 หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้ 125,000 บาท
  11 หูหนวกหนึ่งข้าง 37,500 บาท
  12 นิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ) 62,500 บาท
  13 นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) 25,000 บาท
  14 นิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ) 25,000 บาท
  15 นิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ) 20,000 บาท
  16 นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ) 10,000 บาท
 • ภายในกำหนด/วัน
 • ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิตหรือ วันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ

  ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ กรณีสูญเสียอวัยวะ

  * การขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิก
  ยื่นเอกสารได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ
  สอ.ธปท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด เท่านั้น
  ถ้าพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ หาก
  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด หรือ
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
  เหล่านี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
  คุณสุกัญญา กีรติยุติ หรือ
  คุณรัชวดี ประดิษฐ์ธีระกูล
  ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ สอ.ธปท.
  โทร. 022-356-7823, 7824
 • เอกสารประกอบ
 • กรณีสูญเสียชีวิต

  1. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  2. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
  3. สำเนารายงานประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่ เกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิต
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตรา"ตาย")
  5. สำเนาหนังสือรับรองการตาย
  6. สำเนาใบรับแจ้งการตาย

  กรณีสูญเสียอวัยวะ

  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. ใบรับรองแพทย์แสดงความเห็นแพทย์รับรองเอกสาร สูญเสียอวัยวะผลการตรวจทางตา/ผลการตรวจการมองเห็น กรณีสูญเสียตา/การมองเห็น
  3. สำเนาประวัติการรักษาตั้งแต่การรักษาครั้งแรก หลังเกิดอุบัติเหตุถึงวันที่ออกใบรับรองแพทย์ระบุ การสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพอวัยวะนั้น
  4. ภาพถ่ายเต็มตัวในปัจจุบันที่เห็นบริเวณอวัยวะที่สูญเสีย
  5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ​