Skip Navigation Linksbot_welfare4 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

​​
รางวัลการศึกษาบุตรสมาชิก
 • 1. รางวัลเรียนดี
  2. รางวัลพัฒนาการด้าน การศึกษา
  3. รางวัลสนับสนุนการศึกษา
 • หลักเกณฑ์
 • ตามประกาศของสหกรณ์
 • ภายในกำหนด/วัน
 • ประมาณเดือนกรกฎาคม
 • เอกสารประกอบ
 • 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
  2. หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
  3. สำเนาทะเบียนบ้านทีมีชื่อบุตร และ สำเนาบัตรพนักงาน
  4. สลิปเงินเดือน(กรณีขอรับรางวัลสนับสนุนการศึกษา)