Skip Navigation Linksdefault สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

 
 

เงินฝาก
ออมทรัพย์.50%
ออมทรัพย์พิเศษ1.25%
ประจำ 1 ปี2.10%
ประจำ 24 เดือน2.20%
ประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี2.50%

เงินกู้
ทั่วไป5.25%
เงินฝากค้ำ4.75%

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินปันผล4.27%
เงินเฉลี่ยคืน27.00%

​​
​​​