Skip Navigation Linksdefault สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

 
 

เงินฝาก
ออมทรัพย์.500%
ออมทรัพย์พิเศษ1.000%
ประจำ 1 ปี1.600%
ประจำ 24 เดือน1.700%
ประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี2.300%

เงินกู้
เงินฝากค้ำ4.375%
ทั่วไป4.875%

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินปันผล4.050%
เงินเฉลี่ยคืน ปี 256224.500%

​​
​​​